Zaobchádzanie s odpadmi • okr. Michalovce a okolie

ROPA, EKOLÓGIA s.r.o.

Technológie PHM, servis a predaj výdajných stojanov. Revízia žúmp, čistenie nádrží . Predaj nádrží, konatejnerov na skladovanie PHM, vložkovanie nádrží. Likvidácia nebezpečných odpadov.

49 kmKošice, Hraničná 27

Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice

Správa majetku mesta, vytváranie finančných zdrojov na jeho rozvoj a vytváranie verejnoprospešných aktivít, odstraňovanie čiernych skládok, údržba verejnej zelene, prevádzkovanie kúpaliska.

RONAR s.r.o.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti zneškodnenia a likvidácie azbestu. 15 rokov na trhu, viac ako 500 úspešných projektov v oblasti demontáže a likvidácie azbestu a eternitu z nás robia lídrov na trhu.

RNDr. Juraj Zvarik CSc. - BIOS

Ponuka ekologických čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na bežnú údržbu a hygienu, filtre na čistenie pitnej vody. Meranie vlastností odpadových vôd a odpadov, likvidácia odpadov.

FIAM, s.r.o.

Výroba a predaj PE fólií, obalov, vriec do košov, biodegradovateľných vriec, stretch fólií, toaletného papiera, hygienických potrieb, prostriedkov na umývanie riadov, recyklácia plastových odpadov.

O.S.V.O. comp, a. s. - inžinierske stavby

Opravy, stavby, rekonštrukcie osvetlenia, výroba replík dobového osvetlenia a drobnej architektúry, výstavba telekomunikačných sietí. Zber a likvidácia nebezpečného odpadu.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA MICHALOVCE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ...

www.michalovce.sk/userfiles/file/Ordinance/eut_2 …

2. Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom 1. Odpadové hospodárstvo je súbor či vosti zaera vých va predchádzaie a obmedzovanie vzniku odpadov a z vižova vie ich vebezpeč vosti pre život vé prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákoo u o odpadoch. 2.

Michalovce - Portál elektronických služieb | Elektronické služby ...

michalovce.esmao.sk/info/424

Predmetom tejto služby je informovať obyvateľov mesta / obce a ostatnú verejnosť o nakladaní s odpadmi na území mesta / obce. Odpadové hospodárstva má svoj zákonný rámec (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), v zmysle ktorého je mesto / obec povinné mať vypracovaný program odpadového ...

Mestský úrad | Informačný portál mesta Michalovce

www.michalovce.sk/sk/clanok/mestsky-urad

Nakladanie s komunálnymi odpadmi; Triedený zber komunálnych odpadov . Triedený zber komunálnych odpadov; Invázne druhy rastlín; Triedime.sk; Podcasty - ENVI-cast; ... Mestský úrad Michalovce Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce. IČO: 00325490 DIČ: 2020739039 IBAN: SK04 7500 0000 0040 1480 1747 . Kam ďalej.

Program odpadového hospodárstva mesta Michalovce do roku 2020

www.michalovce.sk/userfiles/file/Dokumenty/Strat …

Mesto Michalovce na zabezpečenie úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi zriadilo vlastnú samostatnú príspevkovú organizáciu s právnou subjektivitou Technické a – záhradnícke služby mesta Michalovce (ďalej len „TaZS“). TaZS v zmysle zriaďovacej listiny a dohody uzavretej s Mestom Michalovce zabezpečujú:

Nakladanie s komunálnymi odpadmi | Informačný portál ... - Michalovce

www.michalovce.sk/sk/clanok/nakladanie-s-komunal …

V súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Mesto Michalovce zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021 ...

Všeobecne záväzné nariadenia | Informačný portál mesta Michalovce

www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 218/2021 o určení názvov novovzniknutých ulíc. stiahnuť platné: VZN 217/2021 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 217/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. stiahnuť platné: VZN 216/2021

79/2015 Z.z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplne... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20 …

Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom (1) ... Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. ...

STAFER, s.r.o. Michalovce – Zariadenie na zber, úpravu a spracovanie ...

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/stafer-s-r-o-m …

STAFER, s.r.o. Michalovce – Zariadenie na zber, úpravu a spracovanie odpadov. Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.7 ...

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Mestského zastupiteľstva v 154 o nakladaní ...

www.michalovce.sk/userfiles/file/Ordinance/vzn_1 …

v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 1.2 Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

Odpady- zaobchádzanie s odpadmi | Ťaháky-referáty.sk

referaty.aktuality.sk/odpady-zaobchadzanie-s-odp …

Odpady- zaobchádzanie s odpadmi. Ťaháky-referáty / Prírodné vedy / Biológia. ... Nakladanie s odpadmi „Podľa zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov sa za nakladanie s odpadmi považuje zber odpadov, ich preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania. ...

Radiačná bezpečnosť, ochrana životného prostredia a zaobchádzanie s RAO ...

www-old.vuje.sk/sk/nase-sluzby/radiacna-bezpecno …

Radiačná bezpečnosť. VUJE vyvíja a aplikuje metódy osobnej dozimetrie pracovníkov JE a metódy hodnotenia radiačnej situácie v priestoroch JE. Vyvíja metódy a monitoruje úniky z primárneho do sekundárneho okruhu cez netesnosti parogenerátorov. Selektívne monitoruje vzácne plyny a uhlíka C-14 vo výpustiach z JE.

Vyra ovanie jadrovo energetických zariadení a zaobchádzanie s RAO a VJP ...

inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Pub …

Technológie pre úpravu a spracovanie RAO Bohunické spracovateľské centrum (BSC RAO): cementácia, spaľovanie, vysokotlaké lisovanie a koncentrácia kvapalných RAO 2 Bitumenačné linky: fixácia koncentrátov do bitumenovej matrice v 200 l sude Vitrifikačná linka – fixácia chrompiku (médium používané na dochladzovanie paliva JE A-1) do sklenej matrice

Ekologické zaobchádzanie s odpadom v priemysle

www.mevako.sk/blog/ekologicke-zaobchadzanie-s-od …

Ekologické zaobchádzanie s odpadom v priemysle. 24.08.2018. Odpad, ako vedľajší produkt ľudskej činnosti, bol prítomný v životoch ľudí od vzniku prvých ľudských spoločenstiev. V súčasnej dobe majú odpady však inú povahu a charakter ako tie v minulosti. ... Je nesmierne dôležité, aby každé jedno zaobchádzanie s odpadmi ...

Nakladanie s odpadmi - HGM

www.hgm.sk/odpady.html

HGM - Žilina s.r.o - hydrogeológia, environmentálna geológia, odpadové hospodárstvo. (1) Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom. (2) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu ...

Recyklácia a nakladanie s odpadmi - Your Europe

europa.eu/youreurope/business/product-requiremen …

Recyklácia a nakladanie s odpadmi. Vyrábate, distribuujete alebo predávate v EÚ elektrické a elektronické zariadenia (EEZ)? V takom prípade z toho vyplývajú pre vás určité povinnosti aj po tom, ako spotrebitelia dané zariadenie prestanú používať a stane sa odpadom (odpad z elektrických a elektronických zariadení – OEEZ).

"Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a ...

knowww.eu/nodes/5ebba1e72f9b170fdd35652e

"Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami" (§ 8, Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch) Zobraziť pojem v strome Domain: 14 Popis ... 4. na nakladanie s odpadmi vydaného podľa osobitného predpisu,1i) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na nakladanie s odpadmi ...

"Odborná spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými ...

knowww.eu/nodes/5ebba1e72f9b175f2635651c

2) alebo konopy, na spracovanie makovej slamy, spracovanie konopy okrem odrôd uvedených v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov,1fa) výskum, výučbu, expertíznu činnosť, prepravu a na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok sa preukazuje osvedčením podľa odseku 4.

Ako je to s odpadmi v zdravotníckych zariadeniach

www.odpady-portal.sk/Dokument/105014/ako-je-to-s …

Rezort zdravotníctva upravuje nakladanie s odpadmi zo zdravotnej starostlivosti Vyhláškou MZ SR č. č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v ktorej sa ustanovuje jednak, že odpad sa z pracoviska zariadenia zbiera denne a oddelene.. Biologicky kontaminovaný odpad sa skladuje vo vyhradenom ...